INFORMÁCIE Z EPARCHIE NA FACEBOOKU

https://www.facebook.com/infozeparchie

Mnohí z nás hľadajú informácie na sociálnych sieťach, aj košická eparchia
zdieľa svoje aktivity z eparchie a z farností na tejto stránke.
Zodp. Jaroslav Gigovský; Štefan Keruľ-Kmec, pastoračná komisia košickej eparchie

VLADYKA MILAN ODPOVEDÁ

https://www.facebook.com/vladykamilanodpoveda

Pred 15. rokmi bol spustený úspešný projekt: „Vladyka Milan odpovedá mladým.“
Ak v tom čase mal mladý človek 18 rokov, teraz je pred 40-tkou a má iné otázky.
Vladyka Milan aj teraz pomáha ľuďom sa zorientovať v duchovnom živote.
Môžeš vladykovi Milanovi položiť otázku o duchovnom živote.
Zodp. Štefan Keruľ-Kmec, pastoračná komisia košickej eparchie

 

Tropár, 8. hlas

Už je polnoc, Ženích prichádza. Blažený ten, koho nájde bedliť Pán. Ale beda bude spiacemu. Chráň sa spánku, moja duša. A tak smrti neprepadneš. Ani z kráľovstva ťa nevylúčia. Prebuď sa a vrúcne volaj: Svätý, svätý, svätý si, Bože. Na príhovor Bohorodičky, zmiluj sa nad nami.

Lazárovou sobotou a Kvetnou nedeľou liturgicky vstupujeme do tzv. Kvetnej triódy (Trioď kvitna). Vo Veľkom týždni Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch života, počnúc svojím mesiášskym vstupom do Jeruzalema.

Je to najvýznamnejší týždeň cirkevného roka, v ktorom prežívame tajomstvo Božej milosrdnej lásky, keď Ježiš Kristus bol umučený, zomrel a bol pochovaný a na tretí deň vstal z mŕtvych. V tento týždeň sprítomňujeme dejinné udalosti našej spásy, pričom prostredníctvom našich skutkov pokánia, modlitby a pôstu, procesií a vzdávania úcty sa aktívne zapájame do toho, čo slávime. Zomierame s Kristom a vstávame s ním k plnosti života.

Čítať ďalej...

V tento deň stojíme na prahu veľkopôstneho obdobia. V sobotu pred Syropôstnou nedeľou si Cirkev pripomína svätých, mníchov, pustovníkov, mučeníkov, mužov a ženy, ktorí sa posväcovali pôstom. Pri bohoslužbách sa čítajú ich mená. Prosíme ich o pomoc a príhovor, aby sa podľa ich príkladu aj pre nás stal pôst posväcujúcim prostriedkom.

Veľký pôst je príležitosťou oslobodiť sa od otroctva hriech, z väzenia tohto sveta. A čítanie z evanjelia uvádza podmienky oslobodenia. Prvou je pôst a druhou je odpustenie.

Čítať ďalej...

Týždeň pred Syropôstnou nedeľou (Nedeľou odpustenia)
9. – 15. február 2015

Joel 2, 12-14: Teraz však – hovorí Pán – obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom, roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.“ Možno, že sa zmení a odpustí a zanechá po sebe požehnanie na obetu a nápoj Pánovi, vášmu Bohu.

Z čítania (parémie) na Šiestej hodinke v stredu (modlí sa na obed).
Celé čítanie: Joel 2, 12 – 26

Minulá nedeľa bola Mäsopôstna, ktorá podľa zvyku bola posledným dňom, keď sa jedlo mäso; potom sa už nejedlo až do Paschy. Tento týždeň má pomenovanie Syropôstny a je posledným týždňom, kedy sa jedli mliečne výrobky pred Štyridsaťdenným pôstom, ktorý (liturgicky) začína po Večierni Syropôstnej nedele, 15. februára.

Ikona Vyhnanie z raja. Mozaika nachádzajúca sa v Palatínskej kaplnke v Palerme na Sicílii, polovica 12. stor.)

Prevzaté z www.grkatba.sk

Krátke dejiny

Sviatok Stretnutia Pána má svoj pôvod v udalosti z Ježišovho života, ktorú opisuje evanjelista Lukáš (Lk 2, 22-40). Mojžišov zákon predpisoval, že každá žena po narodení chlapca nesmela 40 dní vojsť do chrámu, lebo v tomto čase sa považovala za nečistú (porov. Lv 12, 1-4). Toto obdobie štyridsiatich dní sa nazývalo dňami očisťovania. Po zakončení týchto dní prichádzala matka novonarodeného dieťaťa do chrámu a priniesla obetu, čím sa stávala (obradne) čistou. (Pôrodné bolesti totiž pripomínali prvý hriech, za ktorý Eva dostala trest v bolesti rodiť deti.)
Zároveň podľa zákona mala zasvätiť svojho prvorodeného Bohu.
Bohatšia žena mala pri tejto príležitosti obetovať jednoročného baránka na celostnú žertvu a mladého holúbka alebo hrdličku; ak bola chudobná, mala priniesť pár hrdličiek alebo dva holúbky (porov. Lv 5,7; 12, 6-8). Prečistá Panna Mária ako Božia Matka sa nemusela podrobiť obradu očisťovania, lebo sa posvätila Kristovým narodením, ako hovorí kondák sviatku: „Kriste Bože, svojím narodením si posvätil život Panny (panenské lono)“. Napriek tomu, Mária v pokore splnila to, čo predpisoval zákon a priniesla na obetu pár hrdličiek.

Čítať ďalej...

6. 1. Sviatok Bohozjavenia Pána

Augustín vo štvrtom storočí píše, že sviatok Bohozjavenia pochádza z východnej cirkvi. Ján Kasianus, Augustínov súčasník, pre egyptskú cirkev dosvedčuje, že tento východný sviatok má dvojitý obsah: Pánov krst a jeho telesné narodenie.

Cyperský metropolita Epifanios Salamis (ca. 310–320 – 403) menuje pre dnešný sviatok motívy Narodenia, Príchodu troch mudrcov, a  aj svadby v Káne Galilejskej.

Pútnička Aetheria zasa pre jeruzalemskú cirkev uvádza Narodenie Pána ako jediný obsah Bohozjavenia. Takisto opisujú dnešný sviatok aj Efrém Sýrsky a do roku 386 aj Ján Zlatoústy.

Čítať ďalej...

     Každý z nás dostal rôzne dary vďaka, ktorým sme výnimoční a potrební pre tento svet. Niekto je nadpriemerne inteligentný, iný má vysoké umelecké vlohy, ďalší je nadaný pre technické veci a niekto iný vyniká v manuálnych zručnostiach. No výnimoční sú aj tí, ktorí od Stvoriteľa nedostali nadpriemerné vlohy, ale sú inak obdarovaní, a nás obohacujú tým, že sú.

     V Sobranciach je zriadený DSS a RS pri DOSOS n.o. pre zdravotne postihnutých ľudí, či už mentálne alebo telesne. A práve títo, inak výnimoční mladí ľudia, sa spolu s riaditeľkou tohto zariadenia pani Bc. Evou Dobiášovou, pracovníčkami Mgr. Alicou Šabakovou, pani Boženou Šabakovou a svojimi rodičmi vybrali do Gréckokatolického Chrámu sv. Sedmopočetníkov v Sobranciach, aby sa poďakovali Pánu Bohu za všetky dobrá, a zároveň si pred nastávajúcimi sviatkami vyprosili milosť požehnania, a to na slávnostnej sv. liturgii, ktorá sa konala 9.12.2014, a bola obetovaná za deti zo zdravotným postihnutím z DSS a RS, za ich rodičov, ako i pracovníkov tohto zariadenia. Keďže sv. liturgia sa konala tesne po sviatku sv. biskupa Mikuláša, pripojil sa k liturgii aj tento úmysel.

Čítať ďalej...

V sobotu 28. júna t.r. sa v mukačevskej eparchii konali oslavy 25. výročia východu tamojšej cirkvi, zvlášť mukačevskej eparchie, z katakomb. Pri tejto príležitosti prinášame preklad tlačovej správy, ktorú o tejto významnej udalosti vydala mukačevská eparchia.

Toto významné výročie – 25 rokov od východu z katakomb – sa slávilo na sviatok Prenesenia ostatkov blaženého hieromučeníka Teodora Romžu. Na oslavy sa zišiel veľký zástup veriacich – niekoľko tisíc, a to z mnohých kútov mukačevskej eparchie.

Každý sa chcel podeliť o túto radosť, ktorá sa dotýka každého z nás, a osobitne tých verných synov a dcér Katolíckej cirkvi, ktorí v období katakomb (pidpiľľa) zostalí verní svojej Cirkvi. Napriek veľkému prenasledovaniu sa naši kňazi a veriaci neustále modlili po domoch, skrývali sa v lesoch a jaskyniach. Mnohí z nich zakúsili pre svoju vieru veľke poníženie, boli poslaní do väzenia, gulagov a pretrpeli mučenícku smrť.

Čítať ďalej...