Beg_abc_Eng red stimulates a faster heartbeat and breathing The easy, casual look is just as chic and interesting as many of Bey's more dressed up looks, but has the bonus of being much more comfy.ny yankees casquette .ralph lauren outlet sale online In fact, when he left the job because they apparently refused to pay for vacation time, he found he couldn't get work anywhere else.défilé gucci "DDT commands come in two flavors.yoke or joystick " "These lights come in two flavors, big red ones and small green ones.can viagra make your penis bigger " See vanilla.kamagra gelly 2.london kamagra Anything that's visually appealing to you and visually stimulating that you can cut up, you're going to need to have that compiled in front of you, and then you start looking through those things.kamagra paypal uk Shoe heels grew taller, leather became the primary material, and toes began to "peep" through.bet365 com login OK, they're not exactly like you.bovada live Much of the game you'll spend exploring with the ten characters that will ultimately form your party.sports betting line movement I should not have Googled that phrase while at work.". Maybe something like this. A middle school age kid typically moves into adolescence with a mindset of black and white or right and wrong thinking with little if any wiggle room. I love 1920s fashion and styleThere's something about the Haute Couture fashions of the 1920s that really appeals to me. Victoria has a wonderful outlook on life, can read the st about me and believe what they want and I get it. When not traveling, the merchandiser may spend long days rushing from one manufacturer to the next, meeting with other merchandising professionals and sifting through design after design. Wash your feet with some good antibacterial soap and most importantly scrub and then clean in between the toes properly. Was the most commercially successful. SportyNatural, DramaticMy lifestyle has never dictated my fashion personality. The contest is a run over a floating string of traps. Wear the shirt and see how much length you need at the bottom so that you can turn the style into a dress. The current Etoile is a very serious and beautiful young woman named Shizuma. Most importantly, its styles are charming and unique. Lead painted toys or adulterated toothpaste) while refusing to address our own debt imbalances by either government or private interests.. Likewise, you can make an inexpensive garment look like a million bucks by having it altered to fit you perfectly. I think that most of my clothes are age and situation appropriate, if not OVERLY dressy. In fact almost nobody will be left out, as Edmondson dons at least one item for 25 different teams in the league...
Gréckokatolícka Farnosť Sobrance - Oznamy

 

                     

INFORMÁCIE Z EPARCHIE NA FACEBOOKU

https://www.facebook.com/infozeparchie

Mnohí z nás hľadajú informácie na sociálnych sieťach, aj košická eparchia
zdieľa svoje aktivity z eparchie a z farností na tejto stránke.
Zodp. Jaroslav Gigovský; Štefan Keruľ-Kmec, pastoračná komisia košickej eparchie

VLADYKA MILAN ODPOVEDÁ

https://www.facebook.com/vladykamilanodpoveda

Pred 15. rokmi bol spustený úspešný projekt: „Vladyka Milan odpovedá mladým.“
Ak v tom čase mal mladý človek 18 rokov, teraz je pred 40-tkou a má iné otázky.
Vladyka Milan aj teraz pomáha ľuďom sa zorientovať v duchovnom živote.
Môžeš vladykovi Milanovi položiť otázku o duchovnom živote.
Zodp. Štefan Keruľ-Kmec, pastoračná komisia košickej eparchie

 

Tropár, 8. hlas

Už je polnoc, Ženích prichádza. Blažený ten, koho nájde bedliť Pán. Ale beda bude spiacemu. Chráň sa spánku, moja duša. A tak smrti neprepadneš. Ani z kráľovstva ťa nevylúčia. Prebuď sa a vrúcne volaj: Svätý, svätý, svätý si, Bože. Na príhovor Bohorodičky, zmiluj sa nad nami.

Lazárovou sobotou a Kvetnou nedeľou liturgicky vstupujeme do tzv. Kvetnej triódy (Trioď kvitna). Vo Veľkom týždni Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch života, počnúc svojím mesiášskym vstupom do Jeruzalema.

Je to najvýznamnejší týždeň cirkevného roka, v ktorom prežívame tajomstvo Božej milosrdnej lásky, keď Ježiš Kristus bol umučený, zomrel a bol pochovaný a na tretí deň vstal z mŕtvych. V tento týždeň sprítomňujeme dejinné udalosti našej spásy, pričom prostredníctvom našich skutkov pokánia, modlitby a pôstu, procesií a vzdávania úcty sa aktívne zapájame do toho, čo slávime. Zomierame s Kristom a vstávame s ním k plnosti života.

Čítať ďalej...

V tento deň stojíme na prahu veľkopôstneho obdobia. V sobotu pred Syropôstnou nedeľou si Cirkev pripomína svätých, mníchov, pustovníkov, mučeníkov, mužov a ženy, ktorí sa posväcovali pôstom. Pri bohoslužbách sa čítajú ich mená. Prosíme ich o pomoc a príhovor, aby sa podľa ich príkladu aj pre nás stal pôst posväcujúcim prostriedkom.

Veľký pôst je príležitosťou oslobodiť sa od otroctva hriech, z väzenia tohto sveta. A čítanie z evanjelia uvádza podmienky oslobodenia. Prvou je pôst a druhou je odpustenie.

Čítať ďalej...

Týždeň pred Syropôstnou nedeľou (Nedeľou odpustenia)
9. – 15. február 2015

Joel 2, 12-14: Teraz však – hovorí Pán – obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom, roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.“ Možno, že sa zmení a odpustí a zanechá po sebe požehnanie na obetu a nápoj Pánovi, vášmu Bohu.

Z čítania (parémie) na Šiestej hodinke v stredu (modlí sa na obed).
Celé čítanie: Joel 2, 12 – 26

Minulá nedeľa bola Mäsopôstna, ktorá podľa zvyku bola posledným dňom, keď sa jedlo mäso; potom sa už nejedlo až do Paschy. Tento týždeň má pomenovanie Syropôstny a je posledným týždňom, kedy sa jedli mliečne výrobky pred Štyridsaťdenným pôstom, ktorý (liturgicky) začína po Večierni Syropôstnej nedele, 15. februára.

Ikona Vyhnanie z raja. Mozaika nachádzajúca sa v Palatínskej kaplnke v Palerme na Sicílii, polovica 12. stor.)

Prevzaté z www.grkatba.sk

Krátke dejiny

Sviatok Stretnutia Pána má svoj pôvod v udalosti z Ježišovho života, ktorú opisuje evanjelista Lukáš (Lk 2, 22-40). Mojžišov zákon predpisoval, že každá žena po narodení chlapca nesmela 40 dní vojsť do chrámu, lebo v tomto čase sa považovala za nečistú (porov. Lv 12, 1-4). Toto obdobie štyridsiatich dní sa nazývalo dňami očisťovania. Po zakončení týchto dní prichádzala matka novonarodeného dieťaťa do chrámu a priniesla obetu, čím sa stávala (obradne) čistou. (Pôrodné bolesti totiž pripomínali prvý hriech, za ktorý Eva dostala trest v bolesti rodiť deti.)
Zároveň podľa zákona mala zasvätiť svojho prvorodeného Bohu.
Bohatšia žena mala pri tejto príležitosti obetovať jednoročného baránka na celostnú žertvu a mladého holúbka alebo hrdličku; ak bola chudobná, mala priniesť pár hrdličiek alebo dva holúbky (porov. Lv 5,7; 12, 6-8). Prečistá Panna Mária ako Božia Matka sa nemusela podrobiť obradu očisťovania, lebo sa posvätila Kristovým narodením, ako hovorí kondák sviatku: „Kriste Bože, svojím narodením si posvätil život Panny (panenské lono)“. Napriek tomu, Mária v pokore splnila to, čo predpisoval zákon a priniesla na obetu pár hrdličiek.

Čítať ďalej...

6. 1. Sviatok Bohozjavenia Pána

Augustín vo štvrtom storočí píše, že sviatok Bohozjavenia pochádza z východnej cirkvi. Ján Kasianus, Augustínov súčasník, pre egyptskú cirkev dosvedčuje, že tento východný sviatok má dvojitý obsah: Pánov krst a jeho telesné narodenie.

Cyperský metropolita Epifanios Salamis (ca. 310–320 – 403) menuje pre dnešný sviatok motívy Narodenia, Príchodu troch mudrcov, a  aj svadby v Káne Galilejskej.

Pútnička Aetheria zasa pre jeruzalemskú cirkev uvádza Narodenie Pána ako jediný obsah Bohozjavenia. Takisto opisujú dnešný sviatok aj Efrém Sýrsky a do roku 386 aj Ján Zlatoústy.

Čítať ďalej...

     Každý z nás dostal rôzne dary vďaka, ktorým sme výnimoční a potrební pre tento svet. Niekto je nadpriemerne inteligentný, iný má vysoké umelecké vlohy, ďalší je nadaný pre technické veci a niekto iný vyniká v manuálnych zručnostiach. No výnimoční sú aj tí, ktorí od Stvoriteľa nedostali nadpriemerné vlohy, ale sú inak obdarovaní, a nás obohacujú tým, že sú.

     V Sobranciach je zriadený DSS a RS pri DOSOS n.o. pre zdravotne postihnutých ľudí, či už mentálne alebo telesne. A práve títo, inak výnimoční mladí ľudia, sa spolu s riaditeľkou tohto zariadenia pani Bc. Evou Dobiášovou, pracovníčkami Mgr. Alicou Šabakovou, pani Boženou Šabakovou a svojimi rodičmi vybrali do Gréckokatolického Chrámu sv. Sedmopočetníkov v Sobranciach, aby sa poďakovali Pánu Bohu za všetky dobrá, a zároveň si pred nastávajúcimi sviatkami vyprosili milosť požehnania, a to na slávnostnej sv. liturgii, ktorá sa konala 9.12.2014, a bola obetovaná za deti zo zdravotným postihnutím z DSS a RS, za ich rodičov, ako i pracovníkov tohto zariadenia. Keďže sv. liturgia sa konala tesne po sviatku sv. biskupa Mikuláša, pripojil sa k liturgii aj tento úmysel.

Čítať ďalej...

V sobotu 28. júna t.r. sa v mukačevskej eparchii konali oslavy 25. výročia východu tamojšej cirkvi, zvlášť mukačevskej eparchie, z katakomb. Pri tejto príležitosti prinášame preklad tlačovej správy, ktorú o tejto významnej udalosti vydala mukačevská eparchia.

Toto významné výročie – 25 rokov od východu z katakomb – sa slávilo na sviatok Prenesenia ostatkov blaženého hieromučeníka Teodora Romžu. Na oslavy sa zišiel veľký zástup veriacich – niekoľko tisíc, a to z mnohých kútov mukačevskej eparchie.

Každý sa chcel podeliť o túto radosť, ktorá sa dotýka každého z nás, a osobitne tých verných synov a dcér Katolíckej cirkvi, ktorí v období katakomb (pidpiľľa) zostalí verní svojej Cirkvi. Napriek veľkému prenasledovaniu sa naši kňazi a veriaci neustále modlili po domoch, skrývali sa v lesoch a jaskyniach. Mnohí z nich zakúsili pre svoju vieru veľke poníženie, boli poslaní do väzenia, gulagov a pretrpeli mučenícku smrť.

Čítať ďalej...